ПРОДУЦЕНТ: ФРОГ НЮЗ        ДИЗАЙН: СТУДИО ГРАФИКА

Секретно разпореждане пази висшия ешелон на властта от радиацията

 

Димитър В. Аврамов

 

През май 1986 година всеки ден над страната летеше тайнствен хеликоптер със строго секретна мисия, възбудил не едно любопитство. Машината е „Ми – 8“, снабдена със свръхчувствителна канадска гамаспектроскопична  апаратура с бордови и базов компютър. Движи се на 100-200 метра височина над нищо неподозиращи  полски работници и деца, играещи сред прахоляка и ливадите. И докато малките създания му помахват отдолу,  модерната  апаратура отчита ВСЯКА СЕКУНДА пълния спектър на гамаизлъчването от изкуствени и естествени радионуклиди. До резултатите имат достъп само отделни хора от Постоянната правителствена комисия по природните  бедствия и крупните производствени аварии (ППК), армията, Гражданската отбрана, МНЗ и нагоре по държавната йерархия. Но не и Експертната комисия – фактически дясната ръка на правителството.  Облитанията на хеликоптера  установяват точно различните по степен замърсявания в страната. Така медицинските изследвания и защитните мерки можеха да се концентрират в  особено засегнатите райони. Можеше, но не и у нас, защото това означаваше гласност и сериозен пробив в цитаделата на лъжата. Естествено изследванията потъват в сумрака на секретните сейфове, потъват и възможностите да намалим риска от лъчевото натоварване в организма на хората.

 

Може да си представим смразяващия ужас сред управляващите, когато разбират, че заплахата от Чернобил е неизбежна и страшна. Реакцията тук е почти мигновена. По-долу публикувам текста на един секретен документ, чието съществуване дълго време след промените у нас  бе обект на всевъзможни догадки. Става дума за Разпореждане на бившето Управление за безопасност и охрана (УБО) № 2078  от 4 май 1986 г. Копие от него е част от личния ми архив  още от началото на 1990 г. Ето пълното му съдържание :

 

„Във връзка с повишаване на бдителността за контрол на радиационната  обстановка в страната и недопускане употреба на хранителни продукти и вода от обслужваните в обектите на УБО (висшия ешелон на властта – б. Д. А.) ЗАПОВЯДВАМ:

 

1. Назначавам комисия в състав: председател – полк. Бончо Бончев и членове – полк. Славчо Михайлов, подп. инж. Илия Петров  и инж. Христо Борисов за контрол на радиоактивното заразяване и питейната вода и осигуряване  изпълнението на по-долу посочените мероприятия.

 

2. Снабдяването с хранителни продукти, плодове и напитки да се извършва от наши снабдителни бази и резервирани запаси след дозиметричен контрол и строги мерки за тяхното пестеливо изразходване.

 

3. За всички продукти преди обработка и консумация да бъде извършен анализ от съответните специализирани звена и се разрешава тяхното използване от началника на ХБЛ – Христо Борисов, след документално оформяне. Особено внимание да се обърне на млякото и пресните зеленчуци.

 

4. Да се осигури в достатъчни  количества натурална минерална вода, а за хигиенно-битови нужди да се използва дълбоко сондирана вода. За осигуряване на такава да се използват две  авторазливни  станции  на поделение 44270.

 

5. Да се извършва контрол на заразяването в поделение 44270 на всеки 6 часа и при промяна да се  докладва незабавно в поделение 72500.

 

6. Да се извършва контрол на заразяването в обектите два пъти в денонощието и при изменение на същото, ми се докладва незабавно.

 

7. Да се подсигури снабдяването на животновъдните ферми в стопанство „Врана“ с дълбоко сондирана вода. За изхранването на животните да се използва сух груб фураж и фуражни  смески след дозиметричен контрол и забрани използването на зелена маса под всякакъв предлог до второ нареждане.

 

8. Да се прекрати  улова на риба от водоема язовир „Искър“ за нуждите на снабдяването до второ нареждане.

9. Снабдяването с  безалкохолни напитки  да се извършва след контрол на производството им с натурална минерална вода.

 

10. Контролът на радиоактивното заразяване  да се извършва със собствени сили и средства и взаимодействие със специализираните граждански звена –  лабораторията  за радиационен контрол при Медицинска академия, Института по почвознание „Пушкаров“ и Метеорологичната  служба.

 

11. Комисията да продължи работата си до нормализиране на радиационната  обстановка“.

 

Документът е подписан от началника на Управление  05–то ДС генерал лейтенант  Илия Кашев.

 

Коментарa ще пропусна, вместо него – няколко нелицеприятни факти. Контрамерките, взети още през ранния период след аварията в Чернобил в редица държави, дават много голям ефект за намаляване на лъчевото  натоварване сред населението. В Съветския съюз – между 20 и 90 процента при Цезий – 137, включително и в особено  застрашени райони.  В Австрия, бившата ФРГ и Норвегия: 30–до 50%. За разлика от тях, нихилизмът към съветите на учените у нас се проявява дори към предлаганата (от ст. н. с. Валентин Босевски) СЕЛЕКТИВНА, а не тотална йодна профилактика. Така правим едно „забележително“ постижение – достоен продукт на яловата ни радиационна защита и съзнателното  дезинформиране на обществото. Въпреки че общото замърсяване в нашата страна е сравнително по-малко от  това в други държави, БЪЛГАРИЯ СЕ  ОКАЗВА НА ПЪРВО МЯСТО В ЕВРОПА ПО ЕФЕКТИВНАТА ЕКВИВАЛЕНТНА (ГОДИШНА) ДОЗА  ЙОД–131 В ЩИТОВИДНАТА  ЖЛЕЗА НА ДЕЦАТА И НА ТРЕТО ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ. Така завършва първото действие на драмата, завесата е спусната и авторите на сценария подготвят неговото не по-малко отвратително и опасно продължение.

 

(Следва)

 

 

 

Р А З С Л Е Д В А Н Е

България е на първо място в Европа по    заразяване с Йод-131 при децата